Q-koorts: inven­ta­ri­seren geiten­be­drijven


15 december 2009

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2009,

Constaterende dat:

• er inmiddels 239 bedrijven met melkgeiten in de provincie Groningen zijn;
• in de Provincie Groningen het aantal bedrijfsmatig gehouden geiten in 10 jaar meer dan verdubbeld is tot bijna 10.000 dieren;

Overwegende dat:
• de bedrijven met melkgeiten een groot risico meebrengen voor de volksgezondheid;
• dat vroeggeboorten en abortussen bij geiten de veroorzaker zijn van het verspreiden van de Coxiella Burnetii bacterie die Q-koorts besmetting bij mensen veroorzaakt
• inmiddels duizenden mensen ziek of zelfs chronisch ziek zijn geworden en er 11 mensen overleden zijn als gevolg van de Q-koorts;
• dat het in gevaar brengen van de gezondheid van burgers en met name mensen uit risicogroepen gecontinueerd wordt, indien deze bedrijven in de nabijheid liggen van woonkernen, scholen en recreatieve voorzieningen;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten
• zo spoedig mogelijk te inventariseren of er in de provincie Groningen geitenhouderijen voorkomen met meer dan 50 dieren binnen een straal van 5 kilometer van woonkernen, scholen en recreatieve voorzieningen;
• Proviniciale Staten van de resultaten op de hoogte te brengen en voorstellen te doen voor het verplaatsen van deze bedrijven;

En gaan over tot de orde van de dag.

A.A.H. Hazekamp
Partij voor de Dieren


Status

Voor

CU, PvdA, CDA, PvhN, D66, SP, GroenLinks

Tegen

VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer