Provin­ciale Staten - muskus­ratten 2


10 november 2009MOTIE
“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 11 november 2009, ter behandeling van de proef met passief bestrijden van muskusratten,


constaterende dat
- Gedeputeerde Staten van Groningen wil aansluiten bij landelijke veldproeven van de LCCM met variabele vangstintensiteiten;
- onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga (A&W-rapport 1250, pagina 61) aanbeveelt aan het LCCM om naast de veldproeven met variabele vangstintensiteiten ook veldexperimenten waarin niet bestreden wordt, zoals in de Groningse proef met passief bestrijden van muskusratten, te faciliteren;

overwegende dat
- de bestrijding van muskusratten in de provincie Groningen jaarlijks zo’n € 2 miljoen kost;
- systematisch en objectief onderzoek naar de bijdrage van de muskusrattenbestrijding aan het voorkomen van schade nog nooit is uitgevoerd;
- een bestuurlijk verantwoorde inschatting van de effectiviteit van het bestrijden van muskusratten alleen mogelijk is op basis van onafhankelijk wetenschappelijk praktijkonderzoek;
- systematisch en objectief onderzoek naar de effecten van de muskusrattenbestrijding op de ontwikkeling van de muskusrattenpopulatie nog nooit is uitgevoerd;
- de proef met het niet-bestrijden van muskusratten in de provincie Groningen al in een vergevorderd stadium is;
- de resultaten van deze voorbereidingen en de aangewezen onderzoeksgebieden door de provincie Groningen ter beschikking van de LCCM zullen worden gesteld;

van mening zijnde dat
- het onderzoek naar het niet-bestrijden van muskusratten een grote meerwaarde heeft voor het onderzoek met variabele vangstintensiteiten van de LCCM;

verzoeken het College
- zich in te spannen om het Groningse onderzoek naar het niet-bestrijden van muskusratten te incorporeren in het onderzoek met variabele vangstintensiteiten van de LCCM;
- de medewerking van de provincie Groningen aan de veldexperimenten van de LCCM met variabele vangstintensiteiten van de LCCM hiervan te laten afhangen;

en gaan over tot de orde van de dag.”

A.A.H. Hazekamp
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer