Provin­ciale Staten - muskus­ratten 1


10 november 2009


MOTIE
“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 11 november 2009, ter behandeling van de proef met passief bestrijden van muskusratten,


constaterende dat
- Gedeputeerde Staten van Groningen de proef met passief bestrijden van muskusratten willen schrappen c.q. opschorten;

overwegende dat
- de bestrijding van muskusratten in de provincie Groningen jaarlijks zo’n € 2 miljoen kost;
- de huidige wijze van bestrijding uitermate dieronvriendelijk is;
- systematisch en objectief onderzoek naar de bijdrage van de muskusrattenbestrijding aan het voorkomen van schade nog nooit is uitgevoerd;
- een bestuurlijk verantwoorde inschatting van de effectiviteit van het bestrijden van muskusratten alleen mogelijk is op basis van onafhankelijk wetenschappelijk praktijkonderzoek;
- systematisch en objectief onderzoek naar de effecten van de muskusrattenbestrijding op de ontwikkeling van de muskusrattenpopulatie nog nooit is uitgevoerd;
- de proef met het niet-bestrijden van muskusratten in de provincie Groningen in een vergevorderd stadium is;

van mening zijnde dat:
- de proef met het niet-bestrijden van muskusratten een grote bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van goedkopere, efficiëntere en meer diervriendelijke methoden van muskusrattenbestrijding;

verzoeken het College
- het onderzoek naar het passief bestrijden van muskusratten uit te voeren;

en gaan over tot de orde van de dag.”

A.A.H. Hazekamp
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Ondersteuning opvangcentra inheemse dieren

Lees verder

Provinciale Staten - muskusratten 2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer