Onderzoek mili­eu­ef­fecten wind­molens


29 januari 2014

Onderwerp: Partiële herziening provinciale omgevingsverordening - uitbreiding zoekgebieden windturbineparken Eemshaven en Delfzijl

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

-De bestaande en uitbreidingslocaties voor windmolenparken onder de werking van de Crisis- en Herstelwet zullen vallen;

-Er voorafgaande aan het toewijzen van de uitbreidingslocaties geen onderzoek naar de effecten op mens, dier en milieu heeft plaatsgevonden;

Overwegende dat:

-Het plaatsen van windmolens grote gevolgen kan hebben op de mensen, dieren en/of landschap van dit gebied;

-Dit bijvoorbeeld geldt bij de uitbreiding naar de Emmapolder, welke grenst aan unieke, soms internationaal beschermde natuurgebieden, zoals de Waddenzee;

-Er met oog hierop mogelijk geschiktere locaties zijn voor het plaatsen van windmolens dan de voorliggende zoekgebieden;

Verzoekt het college:

1.De effecten voor mens, dier en milieu te onderzoeken alvorens de (uitbreidings-)locaties voor windmolenparken definitief vastgesteld worden

en gaan over tot de orde van de dag

Anja Hazekamp, Partij voor de Dieren:


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, VrijMandaat, SP, PVV

Tegen

GroenLinks, CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer