Motie meld­plicht Metam natrium in Groningen


12 maart 2014

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Er grote onrust is onder omwonenden over gezondheidsrisico’s door het gebruik van grondontsmettingsmiddel Metam natrium (merknaam: Monam Cleanstart) bij de teelt van m.n. lelies en pootaardappelen in de provincie Groningen ;
  • Het middel Metam natrium zwaar toxisch is en ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken bij zowel de gebruikers als bij omwonenden en passanten;
  • Het middel door de Europese Commissie in 2010 op de lijst van verboden middelen is geplaatst;
  • De Nederlandse regering een ontheffing op dit verbod heeft aangevraagd en gekregen tot 31 december 2014;
  • Er aanwijzingen zijn dat ook voor 2015 een ontheffing aangevraagd gaat worden;
  • Het college van GS in Groningen heef toegezegd om de regering op te roepen om geen nieuwe ontheffing aan te vragen voor 2015;

Overwegende dat:

  • Het wenselijk is om omwonenden en passanten vroegtijdig te informeren

Verzoeken het college:

  • In overleg met LTO Noord meldingsplicht voor het gebruik van Metam in te stellen, waarbij gebruik van het middel aangekondigd wordt middels het plaatsen van borden in de omgeving;
  • De locaties en tijdstippen waar Metam natrium wordt gebruikt, vooraf aan te kondigen via de provinciale mededelingen in de huis -aan-huis bladen en de website.

en gaan over tot de orde van de dag!

Anja Hazekamp, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, VrijMandaat

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer