Motie herziening vergunning water­opslag NAM Borgsweer


29 januari 2014

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 29 januari 2014,

Constaterende dat

  • GS in 2006 een ontheffing voor onbepaalde tijd van het Lozingenbesluit Bodembescherming hebben verleend aan de NAM ten behoeve van de opslag van zwaar verontreinigd afvalwater in een gasveld bij Borgsweer, als onderdeel van een vergunning Wet Milieubeheer;
  • In de omgeving van Borgsweer regelmatig aardbevingen plaatsvinden;

Overwegende dat

  • Recente inzichten over de gevolgen van gaswinning op bodembeweging een andere licht werpen op de stabiliteit van het gasveld waar de injectie plaatsvindt;
  • Het onduidelijk is in hoeverre de gronden waarop de ontheffing is gebaseerd nog accuraat zijn;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten

  • De ontheffing te herzien, met in inachtneming van de recente bodembewegingen en de verwachtingen voor de toekomst;
  • De afvalstroom opnieuw te laten toetsen op milieubelasting, vanwege inzet van nieuwe technieken die gebruikt worden voor de gasproductie, zoals fracken;
  • De ontheffing opnieuw te laten toetsen door deskundigen, zoals bijvoorbeeld het Staatstoezicht op de Mijnen danwel een andere onafhankelijke deskundige instelling.

En gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren

A. Hazekamp


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer