Motie: Zorgen over TTIP


17 december 2015

Titel motie : Zorgen over TTIP

Datum PS : 16 december 2015

Onderwerp : TTIP en CETA

Provinciale Staten van Groningen,

in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- Momenteel achter gesloten deuren druk wordt onderhandeld tussen de Europese Unie, de Verenigde Staten en multinationals over het vrijhandelsverdrag TTIP;

- Een breed maatschappelijk debat wordt gevoerd over de mogelijke nadelen van het TTIP-verdrag met de Verenigde Staten en het daarmee vergelijkbare CETA-verdrag met Canada

- Een onderdeel van de onderhandelde verdragen een vorm van ‘investor-state dispute settlement’(ISDS) is: een besloten geschillencommissie met advocaten die deels worden aangewezen door grote bedrijven, welke uitspraken kan doen die voor lidstaten rechtelijk bindend zijn;

Overwegende dat:

- TTIP het mogelijk kan maken dat bedrijven beslissingen van lidstaten in geschillencommissies aanvechten, wat tot grote dwangsommen kan leiden;

- Alle regelgeving die door de overheid wordt ingevoerd om mens en milieu te beschermen hierdoor vatbaar zou kunnen worden voor claims van multinationals, wanneer deze menen dat hun winsten hierdoor worden bedreigd;

- Dit ertoe leidt dat beslissingen van gekozen organen van de Nederlandse democratie, waaronder de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden, door grote buitenlandse bedrijven via het verdrag zouden kunnen worden omzeild;

- Het van groot belang is om de sociale, gezondheids-, dierenwelzijns- en milieunormen die gelden binnen Nederland en de EU te behouden, alsmede het respect ervoor ook door buitenlandse ondernemingen te waarborgen;

- Vergelijkbare bezwaren ook gelden voor het CETA-verdrag;

Voorts overwegende dat:

- De situatie van de provincie Groningen een bijzondere is door de aanwezigheid van veel gas in de bodem;

- Ook Nederlandse regelgeving rond de hoeveelheid en de vorm van de gaswinning in Groningen onder TTIP aangevochten zou kunnen worden door het grote Amerikaanse bedrijf ExxonMobil, dat grootaandeelhouder is van de NAM, waardoor de veiligheid en belangen van Groningers en van het milieu direct worden bedreigd door TTIP;

De Staten spreken uit:

1. Dat een handelsverdrag en de belangen van grote bedrijven nooit ten koste mogen gaan van de veiligheid, democratie en onafhankelijke wetgeving in Groningen of in Nederland als geheel;

2. Dat het ontoelaatbaar is wanneer Nederlandse en Europese regelgeving, onder andere rondom landbouw, veiligheid, milieubescherming en dierenwelzijn, via een handelsverdrag zou worden omzeild;

En roepen Gedeputeerde Staten op:

1. Om aan de relevante organen van de Europese Unie, aan de Minister van Buitenlandse Zaken en in interprovinciaal verband de mening van Provinciale Staten over CETA en TTIP uit te dragen.

2. om in interprovinciaal verband de dialoog aan te gaan met andere provincies die zich zorgen maken over de gevolgen van CETA en TTIP;

en gaan over tot de orde van de dag!

Christiaan Serbanescu-Kele

Socialistische Partij

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

Eugenie Stolk

Partij van de Arbeid

Arjen Nolles

GroenLinks

Bram Schmaal

Groninger Belang

Bé Zwiers

Partij voor het Noorden


Status

Voor

GroenLinks, GroningerBelang, PvdA, PVV, SP

Tegen

CDA, VVD

Lees onze andere moties

Motie: Voorbereiding einduitspraak Raad van State inzake Aanpak Ring Zuid  

Lees verder

Motie: Versnelde energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer