Motie: Voor­be­reiding eind­uit­spraak Raad van State inzake Aanpak Ring Zuid  


17 december 2015

Titel motie : Voorbereiding einduitspraak Raad van State inzake Aanpak Ring Zuid

Datum PS : 16 december 2015

Onderwerp : Brieven GS inzake Aanpak Ring Zuid

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

-de Raad van State in haar uitspraak betreffende de Aanpak Ring Zuid stelt dat de minister heeft verzuimd een verkeersveiligheidsaudit uit te voeren;
-dat deze audit van invloed kan zijn op het oordeel van de Raad over de (verkeers) veiligheid op de rijksweg N7/A7 en de A28 en het onderliggende wegennet, waaronder ook de externe veiligheid (overweging 21.9 uitspraak RvS);
-als gevolg hiervan de Raad hierover pas zal oordelen in de einduitspraak;
-met externe veiligheid hier wordt gerefereerd aan het vervoer van gevaarlijke stoffen

Overwegende dat:

-de overheid stelt dat tunnels, ook die korter dan 250 meter zijn, in relatie tot gevaarlijke stoffen, beschouwd moeten worden als waren zij langer dan 250 meter;
-sinds dit jaar het instrument Crnvgs-tunnels is opgenomen in de Wet Basisnet-weg;
-Crvgns staat voor “circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen”, volgens welke de drie tunnels zouden vallen in de hoogste klasse;
-Deze circulaire in het geheel niet is gevolgd bij de huidige plannen voor de aanpak Ring Zuid

Voorts overwegende dat:

-De minister LNG propageert als toekomstige dieselvervanger, vanwege de lagere emissies;
-De LNG terminal in de Eemshaven mede hierdoor het aantal transporten van gevaarlijke stoffen in de hoogste categorie over de ringweg zal doen groeien;

Roepen Gedeputeerde Staten op:

-rekening te houden met de mogelijkheid dat de door de rechter geconstateerde gebreken niet (eenvoudig) hersteld kunnen worden en zich voor te bereiden op een uitspraak van de Raad van State waarin wordt gesteld dat de Aanpak Ring Zuid op veiligheidsaspecten te kort schiet;
-in het kader van een zorgvuldige afweging alvast in kaart te brengen wat stopzetten van de huidige Aanpak Ring Zuid zou kosten en wat de mogelijkheden daartoe zijn;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer