Motie: Versnelde ener­gie­tran­sitie


20 januari 2016

Betreft : Versnelde energietransitie

Datum PS : 20 januari 2016

Onderwerp : het Meerjarenprogramma aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

-het SodM in de afgelopen dagen opnieuw heeft verklaard dat het risico voor de Groningers geminimaliseerd wordt bij een gaswinningsniveau van 12 miljard kuub per jaar;
-de invoer van hoogcalorisch gas uit het buitenland als tijdelijke oplossing de veiligheid van de Groningers verhoogt;

Overwegende dat:

-de invoer van gas uit het buitenland geen soelaas biedt voor de noodzakelijke energietransitie;
-het in verband met milieu, onze toekomstige energievoorziening en de klimaatproblematiek noodzakelijk is dat we zo snel mogelijk afstand nemen van fossiele brandstoffen;

Verzoeken het college:

de minister op te roepen maximaal in te zetten op energiebesparing en de transitie naar duurzame vormen van energie.

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer