Motie: Bescherming kern­kwa­li­teiten Waddenzee


16 december 2015

Betreft : Bescherming kernkwaliteiten Waddenzee

Datum PS :16 december 2015

Onderwerp :Herzien ontwerp omgevingsvisie

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

De landschappelijke en natuurlijke waarden van het Waddengebied binnen Europa zwaar beschermd zijn;
de Waddenzee om haar unieke karakter en bijzondere functie voor met name miljoenen trekvogels op de werelderfgoedlijst van de Unesco staat;

Overwegende dat:

Belangrijke en noodzakelijke kernkwaliteiten van de Waddenzee stilte, duisternis en openheid zijn;
deze kernkwaliteiten in de nieuwe Wet natuurbescherming niet meer worden beschermd;
de Staatssecretaris heeft aangegeven dat de provincies de mogelijkheid hebben hierop aanvullend beleid te voeren en hiervoor ook de planologische instrumenten voorhanden hebben.

Verzoeken het college:

Om in de omgevingsverordening de kernkwaliteiten van de Waddenzee als stilte, duisternis en openheid, vast te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman B.Zwiers

Partij voor de Dieren Partij voor het Noorden


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, PvdA

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, PVV, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer