Motie visse­rij­sub­sidies


25 juni 2014

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Het afgelopen jaar vele subsidies zijn verleend aan de visserijsector;
  • Visserijbedrijven zijn ondersteund die niet expliciet duurzaam te werk gaan;
  • Een deel van de subsidiegelden afkomstig is uit het Waddenfonds, oorspronkelijk bedoeld om de ecologie in het Waddengebied te versterken ter compensatie van de gaswinning;

Overwegende dat:

  • Veel van de verleende subsidies direct of indirect bijdragen aan ecologische achteruitgang van het Waddengebied en het verder teruglopen van de visstand;
  • Visserij in de toekomst alleen kan voortbestaan indien de visbestanden in de Waddenzee volledig hersteld zijn;

Roepen het college op

  • Om subsidiering van de visserijsector te beperken tot uitsluitend die vissers die voldoen aan de hoogste eisen van duurzame visserij en hiervoor gecertificeerd zijn;
  • De te subsidiëren visserijprojecten vooraf te laten beoordelen door een ecoloog op de effecten op het Waddengebied;

en gaan over tot de orde van de dag!


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer