Motie verbod Metam Natrium in Groningen


12 maart 2014

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • Er grote onrust is onder omwonenden over gezondheidsrisico’s door het gebruik van grondontsmettingsmiddel Metam natrium (merknaam: Monam Cleanstart) bij de teelt van m.n. lelies en pootaardappelen in de provincie Groningen ;
 • Het middel Metam natrium zwaar toxisch is en ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken bij zowel de gebruikers als bij omwonenden en passanten;
 • Het middel door de Europese Commissie in 2010 op de lijst van verboden middelen is geplaatst;
 • De Nederlandse regering een ontheffing op dit verbod heeft aangevraagd en gekregen tot 31 december 2014;
 • Er aanwijzingen zijn dat ook voor 2015 een ontheffing aangevraagd gaat worden;
 • Het college van GS in Groningen heef toegezegd om de regering op te roepen om geen nieuwe ontheffing aan te vragen voor 2015;

Overwegende dat:

 • Scofcah, het permanent comité voor voedselveiligheid en diergezondheid van de Europese Commissie, Metam natrium op de Annex I-lijst heeft geplaatst, waardoor het middel ook na 2014 behouden blijft voor gebruik[1].
 • LTO Nederland mogelijkheden voor verruimen van gebruik van Metam natrium toejuicht en vrijwillige beperking van het middel niet aannemelijk is.
 • Dat Rijk, provincies en gemeenten verschillende instrumenten hebben om het gebruik van Metam natrium te verbieden of te beperken;
 • Het wenselijk is dat de provincie Groningen, vooruitlopend op een reactie van de Regering, zelf maatregelen treft

Spreken als hun mening uit / Verzoeken het college / Roepen het college op / Dragen het college op:

 • Te onderzoeken welke instrumenten beschikbaar zijn voor de provincie Groningen om het gebruik van gifstoffen in de landbouw in te perken ;
 • Dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor oktober 2014, terug te koppelen aan Provinciale Staten.

en gaan over tot de orde van de dag!

Anja Hazekamp, Partij voor de Dieren

[1] http://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2012/3/Behoud-ontsmettingmiddel-metam-natrium-dichterbij-1009879W/


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks, VrijMandaat

Tegen

VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer