Motie: verplicht waar­schuwen bij vuurwerk


1 februari 2017

Betreft : Verplicht waarschuwen bij vuurwerk

Datum PS : 1 februari 2017

Onderwerp : Brief Milieuplan 2017-2020 en Evaluatie IMB

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

* zonder een ontbrandingstoestemming (maar met melding) shows door een professionele toepassingsvergunninghouder mogelijk zijn tot 20 kilo theatervuurwerk en 200 kilo consumentenvuurwerk en daarboven een ontbrandingstoestemming van de provinciale Gedeputeerde Staten nodig is[1];

* de ontbrandings-toestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de menselijke gezondheid of van het milieu;

* hiertoe ook voorwaarden kunnen worden gesteld;

* de hoogste bestuursrechter[2] heeft geoordeeld dat onder milieu ook bescherming van dieren valt;

Overwegende dat:

* (landbouw)huisdieren in paniek door vuurwerk ernstige ongelukken kunnen veroorzaken;

* het wenselijk is om omwonenden, zeker in landelijk gebied, in een straal van 500 meter tevoren te informeren over een vuurwerkshow

* zij dan maatregelen kunnen nemen om dierenleed, schade en aansprakelijkheid voor schade toegebracht door hun dieren[3] tegen te gaan;

* standaard “bekendmakingen” van vergunningen hiertoe onvoldoende zijn en het wenselijk is dat de omwonenden speciaal worden geïnformeerd over het evenement en de mogelijke gevolgen.

Verzoeken het college:

* te komen met een voorstel om, daar waar de provincie het bevoegd gezag is, de communicatie naar omwonenden van vuurwerkevenementen te verbeteren,

* plan en onderzoek terug te koppelen naar de PS in het tweede kwartaal van 2017,

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman,

Partij voor de Dieren

1 Artikel 3B.3a en 3B.3 Vuurwerkbesluit

2 ECLI:NL:RVS:2015:2561:“Er is (…) geen grond voor het oordeel dat onder de bescherming van het milieu als bedoeld in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit niet mede de bescherming van dieren moet worden begrepen (...) Gelet op het voorgaande heeft het college (…) ten onrechte niet het belang van de bescherming van dieren (...) betrokken in zijn beoordeling of ontbrandingstoestemming kan worden verleend en of aanleiding bestaat om aan die toestemming voorschriften te verbinden.”

3 artikel 6:179 BW


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer