Motie: geen ontbran­dings­toe­stemming zwaar vuurwerk in broed­seizoen


1 februari 2017

Betreft : Geen ontbrandingstoestemming voor zwaar vuurwerk in broedseizoen

Datum PS : 1 februari 2017

Onderwerp : Brief Milieuplan 2017-2020 en Evaluatie IMB

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

* zonder een ontbrandingstoestemming[1] maar met melding, shows door een professionele toepassingsvergunninghouder mogelijk zijn tot 20 kilo theatervuurwerk en 200 kilo consumentenvuurwerk, en daarboven een ontbrandingstoestemming van de provinciale Gedeputeerde Staten nodig is;

* de ontbrandings-toestemming kan worden geweigerd of voorwaarden kunnen worden gesteld in het belang van de bescherming van de menselijke gezondheid of van het milieu;

* de hoogste bestuursrechter[2] heeft geoordeeld dat onder milieu ook bescherming van dieren valt;

Overwegende dat:

* vele (water)vogels tegenwoordig broeden in de bebouwde kom in parken en dergelijke en dat deze locaties ook geliefd zijn voor vuurwerkshows;

* broedende vogels in paniek hun nesten kunnen verlaten als zij door krachtig, professioneel vuurwerk worden opgeschrikt, waarna het broeden soms mislukt;

* opzettelijk storen mits de storing niet van wezenlijke invloed is op de instandhouding van de vogelsoort (anders dan voorheen), en niet-opzettelijk storen, niet onder het verbod in artikel 3.1 van de nieuwe Wet natuurbescherming vallen;

Verzoeken het college:

* Als uitgangspunt te nemen dat geen ontbrandingstoestemmingen worden gegeven voor vuurwerkshows in het broedseizoen of slechts indien verstoring van broedende (water) vogels (nagenoeg) uitgesloten is, zulks aan te tonen door de aanvrager;

* hiertoe zo nodig beleid vast te stellen en openbaar te maken;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

1 Artikel 3B.3a en 3B.3 Vuurwerkbesluit

2 ECLI:NL:RVS:2015:2561:“Er is (…) geen grond voor het oordeel dat onder de bescherming van het milieu als bedoeld in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit niet mede de bescherming van dieren moet worden begrepen (...) Gelet op het voorgaande heeft het college (…) ten onrechte niet het belang van de bescherming van dieren (...) betrokken in zijn beoordeling of ontbrandingstoestemming kan worden verleend en of aanleiding bestaat om aan die toestemming voorschriften te verbinden.”


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer