Motie Raad­pleging staten voor het vast­stellen van FBP


14 december 2016

Betreft : Raadpleging staten voor het vaststellen van FBP

Datum PS : 14 december 2016

Onderwerp : Natuurvisie provincie Groningen en Verordening natuurbescherming provincie Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- GS bevoegd is om faunabeheerplannen vast te stellen;
- In tenminste één andere provincie de GS de PS heeft beloofd, PS te raadplegen alvorens over wordt gegaan tot het vaststellen van een faunabeheerplan;
- De faunabeheerplannen de basis zijn voor al het faunabeleid (populatiebeheersing, voorkoming van schade en plezierjacht) en als zodanig een erg belangrijk document zijn

Overwegende dat:

- Het welzijn van dieren en natuurbeheer steeds meer gaan leven onder onze burgers;
- Het niet meer te verantwoorden is in deze tijd dat zo’n belangrijk document geheel buiten de PS om tot stand komt;
Het vanuit democratisch legitimiteitsoogpunt wenselijk is dat de PS gekend wordt, alvorens GS overgaat tot het vaststellen van een faunabeheerplan;

Verzoeken het college:

- Bij het vaststellen van faunabeheerplannen rekening te houden met de door PS uitgesproken mening;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Fractie(s)voor:GroenLinks, GroningerBelang, PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, PvdA, PVV, SP

Tegen

Fractie(s)tegen:CDA, D66, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer