Motie veiligheid provin­ciale wegen


24 september 2014

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • uit het ANWB onderzoek naar voren komt dat 69% van het Groningse provinciale wegennet onveilig is;
  • de toegestane maximum snelheid een bepalende factor is voor veiligheid;

Overwegende dat:

  • aanwonenden en weggebruikers grote risico’s lopen door de onveilige wegen;
  • op provinciale wegen jaarlijks tienduizenden dieren de dood vinden;
  • verlaging van de maximum snelheid en handhaving op overtredingen de verkeersveiligheid voor mens en dier verhoogt en de overlast doet afnemen;

Verzoeken het college

  1. op een deel van het provinciale wegennet de maximum snelheid omlaag te brengen, te beginnen met die wegvlakken die a. als zeer onveilig verklaard zijn voor weggebruikers, b. waar omwonenden veel overlast ondervinden c. waar veel wildaanrijdingen plaatsvinden;
  2. parallel aan de snelheidsverlagingen handhavende maatregelen zoals flitspalen te installeren;

en gaan over tot de orde van de dag!


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie bufferstroken landbouwgiffen

Lees verder

Motie Herbezinning Aanpak Ring Zuid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer