Motie Herbe­zinning Aanpak Ring Zuid


10 december 2014

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;


Constaterende dat:

- er grote zorgen bestaan omtrent de luchtkwaliteit bij de nieuwe Ring Zuid

- eind oktober nog een brief over dit onderwerp is geschreven aan staatssecretaris Mansveld (I&M) door

het Longfonds, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Overwegende dat:

- in bovenstaande brief wordt aangegeven dat de Europese normen voor fijnstof zo hoog liggen dat deze de bevolking niet beschermen tegen fijnstof

- in een straal van driehonderd meter van de aan te leggen weg zich zestien scholen, acht kinderdagverblijven en vier zorginstellingen bevinden

- het oorspronkelijk niet de bedoeling was de A7 definitief door de stad heen te leggen


Verzoeken het college

- De huidige plannen voor de Zuidelijke Ringweg niet langer te ondersteunen
- Met het rijk en de gemeente in overleg te treden om te komen tot een betere besteding van het Aanpak Ring Zuid budget, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van luchtkwaliteit en volksgezondheid en toekomstige verkeersstromen

En gaan over tot de orde van de dag.

Kirsten de Wrede, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks, SP, PvdA, CU

Lees onze andere moties

Motie veiligheid provinciale wegen

Lees verder

Maximaal 30 miljard m3 gaswinning in heel 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer