Motie buffer­stroken land­bouw­giffen


24 september 2014

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • In het keuzedocument bufferstroken tegen uitspoeling van o.a. bestrijdingsmiddelen genoemd wordt als mogelijk voorbeeld om waterkwaliteit te verbeteren;
  • Dit een zeer vrijblijvende formulering is;
  • Instellen van bufferstroken niet expliciet in de doelen benoemd wordt;

Overwegende dat:

  • Een stevige formulering in de vorm van voorgenomen doelen bijdraagt aan uitwerking in regelgeving en implementatie in het veld;
  • Bescherming van mens, dier en natuur tegen gifstoffen hoge prioriteit zou moeten krijgen;
  • Bufferstroken rondom woningen en verblijfsruimten, dierenweiden en –verblijven, en natuurgebieden noodzakelijk zijn;
  • Wettelijke doelstellingen op gebied van water- en natuurkwaliteit sneller in zicht komen als het gebruik van bestrijdingsmiddelen strenger wordt gereguleerd;

Roepen het college op

  1. Het instellen van bufferstroken rondom percelen waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt op te nemen als doel in de omgevingsvisie;

en gaan over tot de orde van de dag!


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer