Motie Uitbreiding Definitie Inten­sieve Veehou­derij - aange­houden


28 september 2016

Betreft : Uitbreiding definitie intensieve veehouderij

Datum PS : 28 september 2016

Onderwerp : Motiedebat over nieuw te vestigen megastal Blijham

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

* in de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 intensieve veehouderij is gedefinieerd als: "Agrarische bedrijfsvoering, zelfstandig of als neventak, gericht op het geheel of nagenoeg geheel in gebouwen houden van varkens, pluimvee, vleeskalveren en vleesstieren alsmede pelsdieren, met uitzondering van het biologisch houden van dieren overeenkomstig de geldende biologische regelgeving";

* (melk)geiten en melkkoeien niet voorkomen in deze opsomming;

* inmiddels echter (ook) de melkveehouderij intensiveert, zo ook in de provincie Groningen,

* hierbij (geiten en) koeien (nagenoeg) permanent op stal worden gezet en mestvergisters en luchtwassers worden ingezet;

* een voorbode van deze ontwikkeling in onze provincie de kwestie rondom de melkveehouderij aan de Tweekarspelenweg te Blijham is;

Overwegende dat:

* intensieve (melk)veehouderij nadelige gevolgen heeft voor de leefomgeving, het milieu en het dierenwelzijn, zodat het wenselijk is om deze te reguleren;

* uitgebreide weidegang bijdraagt aan het behoud van het karakteristieke landschap en de natuurwaarden in onze provincie;

* grote megastallen afbreuk doen aan de beleveniswaarde van de (toeristisch aantrekkelijke) leefomgeving en wellicht zelfs een gezondheidsrisico vormen;

Verzoeken het college:

* een concept van een partiële herziening van de Omgevingsverordening voor te bereiden en aan de Provinciale Staten voor te leggen, waarin, op termijn, het geheel of nagenoeg geheel in gebouwen houden van melkkoeien en (melk)geiten (met uitzondering van de biologische bedrijven) ook wordt gebracht onder de definitie van intensieve veehouderij;

* mocht dat juridisch niet mogelijk blijken, dan in elk geval een zodanige voordracht voor een partiële herziening van de Omgevingsverordening voor te bereiden dat op termijn de ontwikkeling van de melkveehouderij als (feitelijk) intensieve veehouderij in onze provincie zo veel als wel mogelijk is, wordt belet, bijvoorbeeld door het geheel of nagenoeg geheel in gebouwen houden van melkkoeien en (melk)geiten ( met uitzondering van de biologische bedrijven) in een apart, maar zeer vergelijkbaar, regime te scharen als momenteel voor de intensieve veehouderij geldt;

* het nodige te doen ter voorkoming en inperking van eventuele (plan)schadeclaims naar aanleiding van deze partiële herziening, waaronder mede begrepen kan worden het aankondigen van de beleidswijziging, het voorzien in een (beperkte) anticipatieperiode vóór het ingaan van de nieuwe regels, en overgangsrecht;

* de voordracht daartoe zo snel mogelijk, zo mogelijk vóór oktober 2017, voor te leggen aan de Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag!

K. de Wrede

Partij voor de Dieren

De originele motie vindt u hier: http://www.provinciegroningen.nl/uploads/tx_bwibabs/fcc788b4-73d5-4803-8108-7c2daf81c097/6141f7c7-3995-4869-afb8-5ffb59b59f55:fcc788b4-73d5-4803-8108-7c2daf81c097/Motie%20Uitbreiding%20definitie%20intensieve%20veehouderij.pdf


Status

Aangehouden

Voor

n.v.t.

Tegen

n.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer