Motie transitie visserij


24 september 2014

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Een deel van de vissers onvoldoende inkomsten uit uitsluitend visvangst kan genereren;
  • Bovenstaande veroorzaakt wordt door overcapaciteit van visschepen en dalende visstanden;
  • De visserijsector afhankelijk is van allerhande subsidies om het hoofd boven water te houden;
  • Visserij ernstige schade aan ecosystemen veroorzaakt;

Overwegende dat:

  • Viswateren zoals Waddenzee en Lauwersmeer met teruglopende visstand te maken hebben;
  • Overbevissing uiteindelijk leidt tot instorten van de gehele visserijsector;
  • Zeeën en meren die ecologisch in balans zijn leverancier zijn van essentiële ecosysteemdiensten en als zodanig ook bijdragen aan de economie;

Verzoeken het college:

  1. Een deel van de begrotingsruimte aan te wenden voor een onderzoek naar uitstap- en / of omscholingsregelingen voor Groninger vissers;
  2. De uitkomsten bij de voorjaarsnota terug te rapporteren aan Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag!


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer