Motie bankzaken


23 september 2014

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • ABN Amro de huisbankier van de provincie Groningen is en als zodanig de bankzaken voor de provincie regelt;
  • uit onderzoek blijkt dat ABN Amro zeer slecht scoort op een aantal criteria van de Eerlijke Bankwijzer (www.eerlijkebankwijzer.nl), zoals dierenwelzijn en klimaatverandering en daarnaast onvoldoende scoort op thema's als belasting en corruptie, bonussen en gezondheid;

Overwegende dat:

  • het college er volgens geformuleerd beleid naar zegt te streven een duurzame provincie te willen zijn;
  • het college volgens geformuleerd beleid zegt dierenwelzijn te willen borgen en middels mitigatiebeleid klimaatverandering zegt te willen voorkomen;
  • de provincie een voorbeeldrol heeft op het gebied van aanmoedigen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en dat ethisch bankieren daarbij hoort;

Verzoeken het college:

  1. voor de eerstvolgende voorjaarsnota Provinciale Staten een uitgewerkt voorstel te doen toekomen met criteria op basis waarvan gekozen kan worden voor een ethisch handelende bank;
  2. te bewerkstelligen dat de provincie zo snel als mogelijk overstapt op een bank die een hoge score heeft in de Eerlijke Bankwijzer;

en gaan over tot de orde van de dag!


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer