Motie tegen mest­ver­gisters


16 maart 2016

Betreft : Mestvergisters

Datum PS :16 maart 2016

Onderwerp : Agendapunt 3a, Voordracht programma energietransitie 2016-2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- De provincie Groningen er een groot belang bij heeft om over te schakelen op duurzame energiebronnen;

- het programma energietransitie mede wil inzetten op energie en gas uit vergiste biomassa;

- er diverse grondstoffen mogelijk zijn bij de vergisting van biomassa, waar mest er één van is;

- het ministerie van EZ dit jaar 8 miljard euro via SDE+-subsidie beschikbaar stelt voor (onder andere) boeren die hun mest willen vergisten;

- uit onderzoek blijkt dat er vaak misstanden optreden bij de vergisting van mest, waardoor er risico’s ontstaan op ernstige milieuverontreiniging en blootstelling van omwonenden aan gezondheidsrisico’s;

Overwegende dat:

- Mestvergisting tot op heden economisch bekeken, grotendeels onrendabel blijft, met name daar waar in vergisters uitsluitendmest vergist wordt;

- er bij de vergisting van mest zeer weinig methaangas wordt geproduceerd ten opzichte van andere biomassa bronnen;

- het onduidelijk is welke extra risico’s de aardbevingen in onze provincie met zich meebrengen voor de externe veiligheid bij mestvergistinginstallaties;

- mestvergisting geen oplossing biedt voor het mineralenoverschot of de antibioticaresistentie in de bio-industrie;

- mestvergisting en in het bijzonder monovergisters direct zullen leiden tot schaalvergrotingen minder weidegang;

Verzoeken het college:

- Om de zin “Ook mestvergistingsinitiatieven dragen bij aan de energietransitie.” op pagina 35 te verwijderen uit het programma energietransitie 2016-2019;

- om geen provinciale middelen te verstrekken aan de bouw of onderhoud van mestvergisters en monovergisters;

- om marktgedreven initiatieven tot vergisting van mest niet aan te moedigen;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer