Motie geen uitbreiding N366


20 april 2016

Betreft : Geen uitbreiding N366

Datum PS : 20 april 2016

Onderwerp : Inpassingsplan N366

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- er door de hele provincie veel bomen gekapt worden;
- bomen noodzakelijk zijn voor het welzijn van mens en dier;
- het hier ook tamelijk oude bomen betreft, die al jarenlang door vogels en vleermuizen gebruikt worden voor wonen, schuil- en foerageergebied;
- voor de verbreding van het laatste stuk van de N366 wederom bijna 1000 bomen moeten worden gekapt.

Overwegende dat:

- jonge bomen nooit de ecologische waarde kunnen compenseren van oudere bomen;

- veiligheid voor mensen ook verbeterd kan worden door snelheidsbeperkende maatregelen en vangrails;
door het goed onderhouden van de weg en het plaatsen van vangrails bovendien vele tientallen miljoenen euro's kunnen worden bespaard.

Verzoeken het college:

- het plan tot verbreding van de N366 te laten varen en over te gaan tot snelheidsbeperking en het aanbrengen van vangrails tussen weg en bomen;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer