Motie inbreng burgers bij groot­schalige veran­de­ringen


16 maart 2016

Betreft : Inbreng burgers bij grootschalige veranderingen

Datum PS : 16 december 2015

Onderwerp : Ontwerp partiële herziening omgevingsverordening

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- het in de praktijk in de meeste gevallen zo is, dat omwonenden worden geïnformeerd en niet daadwerkelijk (vooraf) mee mogen praten;

- grootschalige bedrijvigheid vaak een enorme impact heeftop de omgeving;

- natuurorganisaties vaak goed op de hoogte zijn van het wel en wee in het gebied en een waardevolle inbreng kunnen hebben;

Overwegende dat:

- Er in het collegeakkoord al in de inleiding de nadruk wordt gelegd op gezamenlijkheid, dienstbaarheid en transparantie;

- hierin tevens te lezen valt dat inwoners er volledig op moeten kunnen vertrouwen dat de provincie pal staat voor hun belangen;

- dat gezamenlijkheid en vertrouwen moet inhouden dat de bestuurder niet alleen met de ondernemer overlegt, maar ook omwonenden vooraf betrekt bij grootschalige veranderingen in hun omgeving;

- dat de bestuurder hun inbreng serieus neemt;

Verzoeken het college:

- Om bij het voeren van verkennende gesprekken vooraf over een mogelijke aanvraag en het overwegen van een vergunning voor een grootschalig bedrijf, zoals een windpark, een uitbreiding of vestiging van een stal > 2 ha, een mestvergister etc.,eerst de omwonenden te informeren en een tijdsspanne te kiezen waarbinnen de bewoners mee kunnen praten over het voorgenomen plan;

- de zorgen en vragen van omwonenden serieus mee te nemen in de besluitvorming;

- in overleg te treden met organisaties zoals het NMF Groningen en hun deskundigheid en inbreng serieus en zwaar mee te wegen in het te nemen besluit;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie geen massale vergassing van ganzen

Lees verder

Motie tegen mestvergisters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer