Motie: plezier­jacht aan banden


14 december 2016

Betreft : Plezierjacht aan banden

Datum PS : 14 december 2016

Onderwerp : Natuurvisie provincie Groningen en Verordening natuurbescherming provincie Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- De Wet natuurbescherming naar verwachting op 1 januari 2017 in werking zal treden;
- Onder jacht daarin wordt verstaan: benuttings- danwel plezier- danwel hobbyjacht (op de soorten in artikel 3.20 van de Wet natuurbescherming), en niet schadebestrijding;
- Op grond van de wet de uitoefening van de jacht geschiedt overeenkomstig het faunabeheerplan;
- PS regels kunnen stellen waaraan het faunabeheerplan moet voldoen;
- de jachthouder gehouden is in zijn jachtveld een “redelijke wildstand” te handhaven, c.q. te bereiken;
- een groot deel van de bewoners van onze provincie moeite heeft met de plezier- danwel hobbyjacht;

Overwegende dat:

- onder “bejaagbare soorten” te verstaan is: de soorten van de zogenaamde wildlijst, artikel 3.20 van de Wet;
- het bij de bejaagbare soorten aan de jager is overgelaten te bepalen of er sprake is van een “redelijke wildstand”, en de jager daarbij slechts beperkt wordt door de aansprakelijkheid voor schade voor terreinhouder;
- volgens de totstandkomingsgeschiedenis van de wet de redelijke wildstand echter ook moet zien op het niet aantasten van de gunstige staat van instandhouding van de soort;
- het voor Provinciale Staten, gegeven de bevoegdheid op grond van artikel 3.12 lid 9 van de Wet, mogelijk is om regels te stellen over datgene wat in een faunabeheerplan onder een redelijke wildstand is te verstaan.

Besluiten:

1. zich in te spannen – voor zover mogelijk binnen de provinciale bevoegdheden met als doel de plezierjacht op de vrij bejaagbare diersoorten stop te zetten en bejaagbare en niet-bejaagbare soorten gelijkwaardige bescherming te bieden;

2. binnen de provinciale jurisdictie geen vrijstelling of vergunning te geven voor het zonder noodzaak bejagen van houtduiven, hazen, konijnen, fazanten en wilde eenden (de plezierjacht);

3. Het College te verzoeken, op korte termijn met een voordracht te komen om dit beleid als zodanig vast te leggen.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede,

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Fractie(s)voor:GroenLinks, GroningerBelang, PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, PvdA, PVV, SP

Tegen

Fractie(s)tegen:CDA, D66, PVV, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer