Motie: duurzaam beheer is niet dodelijk


14 december 2016

Betreft : Duurzaam beheer is niet dodelijk

Datum PS : 14 december 2016

Onderwerp : Natuurvisie provincie Groningen en Verordening natuurbescherming provincie Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- Artikel 4.4 van de Verordening bepaalt, conform de Wet, dat er twee zetels in het bestuur van een Faunabeheereenheid beschikbaar moeten zijn voor “maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren”;
- Voor het duurzaam in stand houden van een soort tot ver in de toekomst, een genetisch diverse en voldoende grote populatie is vereist;

Overwegende dat:

- In de praktijk blijkt dat natuurorganisaties en jachtorganisaties het begrip “duurzaam beheer” heel verschillend uitleggen;

- Het wenselijk is om hierover geen onduidelijkheden te laten ontstaan;
- Een aantasting van de gunstige staat van instandhouding van soorten onacceptabel is;

Verzoeken het college:

- Aan te geven hoe zij omgaan met de begrippen beheer en duurzaam;
- Hierbij het ook op regionaal niveau niet laten aantasten van de gunstige staat van instandhouding als leidend te beschouwen en in te zetten op een toekomstbestendig hoog niveau van biodiversiteit;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, PvdA, PVV, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, VVD, ChristenUnie, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer