Motie: over­gangs­pe­riode


14 december 2016

Betreft : Overgangsperiode

Datum PS : 14 december 2016

Onderwerp : Natuurvisie provincie Groningen en Verordening natuurbescherming provincie Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- De voorliggende natuurbeschermingsverordening en natuurvisie “beleidsarme” documenten zijn;

Overwegende dat:

- Het wenselijk is om zo snel mogelijk te komen met beleidsrijke documenten ter vervanging hiervan;

- Het onwenselijk is dat er onherroepelijke effecten optreden totdat er een beleidsrijk document ligt;

Verzoeken het college:

- Zo snel mogelijk te komen met een voordracht tot een beleidsrijke natuurbeschermingsverordening en natuurvisie met ambitie, doch uiterlijk op een zodanig tijdstip dat dit nog in 2017 kan worden vastgesteld, en hiertoe de benodigde inzet en middelen te vinden,

en zo lang die nog niet geldt;

- Geen faunabeheerplannen met een duur langer dan tot begin 2018 vast te stellen;

- Geen ontheffingen of vrijstellingen te verlenen (op basis van een of meerdere faunabeheerplannen) voor het doden van dieren met een langere duur dan tot begin 2018;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Fractie(s)voor:PartijvoordeDieren, PvdA

Tegen

Fractie(s)tegen:CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, PartijvoorhetNoorden, PVV, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer