Motie: Geen dodelijke eisen fauna­schade-uitke­ringen


14 december 2016

Betreft : Geen dodelijke eisen faunaschade-uitkeringen

Datum PS : 14 december 2016

Onderwerp : Natuurvisie provincie Groningen en Verordening natuurbescherming provincie Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- GS bevoegd wordt met betrekking tot uitkeringen van tegemoetkomingen voor faunaschade door inheemse diersoorten aan landbouwgewassen;
- GS voornemens is om Bij12 dit namens haar te laten doen;
- GS hiertoe een beleidsarme voortzetting van het huidige beleid voorziet;
- In de beleidsregels van het faunafonds nu voor sommige zoogdier- en vogelsoorten de eis wordt gesteld, dat de grondgebruiker dieren moet proberen te (laten) doden;

Overwegende dat:

- Dit een mooi moment is om het beleid met betrekking tot deze uitkeringen aan te passen aan de voortschrijdende inzichten voor wat betreft leedbeleving bij dieren;
- In brieven van 6 december 2016 van GS aan PS wordt beschreven dat dit mogelijk is bij de in 2017 uit te werken flora- en fauna beleidsnotitie;

Verzoeken het college:

- Tot uitgangspunt te nemen dat het doden van dieren niet (altijd) de meest effectieve manier is om schade (vooral op de lange termijn) tegen te gaan;
- Ervoor te zorgen dat bij het verstrekken van uitkeringen voor faunaschade door inheemse diersoorten aan landbouwgewassen, niet meer de harde eis wordt gesteld dat de grondgebruiker eerst moet hebben getracht om de dieren (met een ontheffing) te doden;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PartijvoordeDieren, PVV

Tegen

CDA, D66, GroningerBelang, PartijvoorhetNoorden, PvdA, PVV, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer