Motie: Evaluatie POP3 en verhoging duur­zaamheid en dieren­welzijn


22 maart 2017

Betreft: Evaluatie POP3 en verhoging duurzaamheid en dierenwelzijn

Datum PS: 22 maart 2017

Onderwerp: Motiedebat openstellingsbesluit POP3 Landbouw

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • op 16 december 2015 de motie ‘Intensieve Veehouderij’ van het CDA en de CU is aangenomen;
  • de motie opdroeg tot een regeling om ruimte te bieden aan verduurzaming;
  • met deze openstelling een subsidiebedrag van twee miljoen euro is gemoeid.

Overwegende dat:

  • het college inzet op stimulering van biologische landbouw, conform het Collegeakkoord ‘Vol vertrouwen”;
  • staten en college in de afgelopen periode hebben aangegeven dat de intensieve veehouderij in onze provincie gestimuleerd dient te worden stappen in de richting van de biologische sector te zetten;
  • het openstellingsbesluit is uitgewerkt tot een subsidieregeling voor de intensieve veehouderij;
  • de te nemen maatregelen in het openstellingsbesluit duurzaamheid en dierenwelzijn dienen te bevorderen;

Verzoeken het college:

  • Vóór 1 januari 2019 te komen met een evaluatie van de openstelling en de wijze waarop de uitgekeerde subsidies hebben bijgedragen aan de verhoging van duurzaamheid en dierenwelzijn.

Ankie Voerman,

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, PvdA, PVV, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer