Motie mega­stallen ongewenst


20 maart 2013

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 20 maart 2013,

Constaterende dat

  • Zowel de herziening van de Provinciale Omgevingsverordening als het opheffen van het moratorium de bouw van megastallen* mogelijk maken;

Overwegende dat

  • De grenzen van maatschappelijke acceptatie ten aanzien van megastallen zijn bereikt;
  • Het moratorium was ingesteld in afwachting van beperkende regels voor veehouderijen;

Spreken uit dat

  • Ze de ontwikkeling van megastallen ongewenst vinden.

En gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren

A. Hazekamp

* Megastal: een veehouderijbedrijf met een bedrijfsomvang van 300 Nge of groter, voor 7500 vleesvarkens, 1200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien of 2500 vleeskalveren op een agrarisch bouwblok van maximaal 1 - 1,5 hectare (definitie volgens Alterra, tevens gehanteerd door Rijk).


Status

Verworpen

Voor

Hoofdelijkestemming:10voor, 32tegen

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer