Motie inven­ta­ri­satie gevolgen schaal­ver­groting


20 maart 2013

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 20 maart 2013, ter behandeling van de Partiële herziening Omgevingsverordening,

Constaterende dat

  • Met inwerkingtreding van de herziene Omgevingsverordening uitbreiding van agrarische bouwpercelen (voor onder andere melkveehouderijen) groter dan 2 ha. niet meer middels ontheffingverlening door GS geschiedt, maar voorziet in bestuursovereenkomsten met gemeenten en keukentafelgesprekken;

Overwegende dat

  • Burgers zich met regelmaat onaangenaam verrast voelen door schaalsprongen in de veehouderij;
  • Bestuursovereenkomsten, keukentafelgesprekken en provinciale verklaringen van geen bezwaar onvoldoende inzicht bieden in de beoordeling van de negatieve effecten van veehouderijen, noch in het verloop van de besluitvorming;
  • De Gezondheidsraad aanbeveelt om zowel GGD als burgers in een vroeg stadium bij het proces te betrekken;
  • Transparantie van politieke besluitvorming, ten behoeve van zowel burgers als volksvertegenwoordigers, gegarandeerd dient te zijn
  • Uitbreiding van veehouderijen raakt aan provinciale belangen zoals lucht-, water- en bodemkwaliteit, natuur, landschap en een gezonde leefomgeving;
  • Het wenselijk is dat aanvragen voor uitbreiding van veehouderijen zorgvuldig door de provincie worden gewogen met inachtneming van mogelijke aantasting van provinciale belangen;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten

  • Parallel aan de keukentafelgesprekken te inventariseren wat de lokale en regionale maatschappelijke gevolgen (volksgezondheid, stank, verkeersbewegingen en overige zorgen) en economische gevolgen (zoals beperken milieuruimte omliggende veebedrijven, daling huizenprijzen, werkgelegenheid) zijn van geplande schaalvergroting, en hierover de Staten voorafgaand aan de besluitvorming te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren

A. Hazekamp


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer