Motie beein­diging reeen­jacht


24 juni 2015

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota ;

Constaterende dat:

 • Er in het Faunabeheerplan 2014-2019 van de Provincie Groningen ruimte wordt gegeven aan populatiebeheer van reeën door afschot;
 • Landbouwschade veroorzaakt door reeën zeer gering is in de provincie Groningen. De schade nooit boven de € 1400,-- per jaar uitkomt., en meestal ver daaronder blijft;
 • Volgens de Faunabeheereenheid het aanrijden van reeën door voertuigen verreweg de grootste schadepost met zich mee brengt;

Overwegende dat:

 • Het aantal reeën bij een jachtverbod niet significant zal toenemen, daar de natuur haar eigen plafond en draagkracht kent;
 • Jacht er toe kan leiden dat dieren opgejaagd worden en juist daardoor verkeersongelukken ontstaan;
 • Het aantal aanrijdingen aanzienlijk kan worden verminderd door het verbreden en overzichtelijk maken van bermen
 • Er onder de bevolking zeer weinig draagvlak is voor de jacht op reeën;
 • Er onder de bevolking veel waardering is voor de redding van reeën uit water (brandweer) en de opvang van gewonde reeën en ouderloze kalfjes bij de ree opvang Westerwolde te Sellingen,
 • Deze zorg haaks staat op de jacht op hetzelfde dier;

Spreken als hun mening uit:

 • Dat jacht op reeën in onze provincie niet langer wordt toegestaan.

Verzoeken het College:

 1. In overleg te treden met de Stichting Natuurmonumenten op welke wijze de verkeersveiligheid maximaal kan worden geborgd zonder op de reeën te jagen;
 2. Vervolgens actief te kiezen voor alternatieve preventieve maatregelen ter voorkoming van aanrijdingen.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer