Amen­dement mest­opslag op veld­kavels


20 maart 2013

AMENDEMENT

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 20 maart 2013, kennis genomen hebbende van de Partiële herziening provinciale omgevingsverordening 2012,

Besluiten

in bovengenoemde regeling artikel 4.19a lid 7 te laten vervallen.

Toelichting

Het toestaan van voorzieningen voor mestopslag op veldkavels leidt tot verstoring van het landschap, een verslechtering van de leefomstandigheden voor omwonenden en risico’s voor de volksgezondheid. Tevens wordt de toeristische aantrekkelijkheid van het Groninger buitengebied aangetast. Mestopslag op veldkavels brengt milieuhygiënische risico’s met zich mee vanwege het feit dat een veldkavel zich buiten het zichtveld van de agrariër bevindt. Dit vergroot de kans op calamiteiten zoals het stelen van afsluiters of het scheuren van het bassin, met verstrekkende gevolgen voor de waterkwaliteit van aangrenzende sloten en kanalen. Tot 2009 was plaatsing op veldkavels toegestaan, dientengevolge verrezen er talloze mestopslagen in het veld. De Provinciale Omgevingsverordening is toen mede naar aanleiding van veel klachten hierover aangescherpt. De mogelijkheden nu weer verruimen kan een soortgelijke toename tot gevolg hebben met alle nadelige effecten van dien.

Partij voor de Dieren SP

A.A.H. Hazekamp Corné Bezuijen


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP

Tegen

VVD, GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA, VrijMandaat, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer