Motie geen massale vergassing van ganzen


16 maart 2016

Betreft : Het massaal vergassen van ganzen

Datum PS : 16 maart 2016

Onderwerp : CO2-vergassing ganzen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- Provincies sinds 2015 zelf mogen bepalen of zij CO2 vergassing van ganzen toestaan;

- Bij vergiftiging met CO2 de feitelijke doodsoorzaak verstikking is;

Overwegende dat:

- Doding door CO2 van ganzen veel geld kost en de effectiviteit hiervan tegen schade niet blijkt;

- De Tweede Kamer zich tegelijkertijd in meerderheid heeft uitgesproken tegen CO2 vergassing van varkens omdat deze methode te wreed wordt bevonden;

Verzoeken het college:

- Ganzenvergassing in de provincie Groningen nu en in de komende jaren niet toe te staan;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

Dominique Haas

PvdA


Status

Voor

12

Tegen

30

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer