Duurzame doorstart Aldel


8 januari 2014

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:
- Mondiaal ingezet wordt op het behalen van klimaatdoelstellingen middels het reduceren van CO2 uitstoot en het inzetten op duurzame energiebronnen;
- Aldel als een van de grootste energieverbruikers van Nederland geen bijdrage levert aan deze doelstellingen;
- Aldel ondanks decennialange steun van de overheden failliet is verklaard;
- Het produceren van aluminium zeer veel energie kost en zeer nadelig is voor het milieu;

Overwegende dat:
- De werkgelegenheid in de regio een zware klap krijgt door het faillissement van Aldel;
- De provincie een taak heeft in zowel het behalen van de klimaatdoelstellingen als in het behouden van de leefbaarheid en werkgelegenheid in de regio;
- Recycling van aluminium slechts een fractie verbruikt van de energie die nodig zou zijn bij primaire productie van aluminium;
- Recyclen van aluminium een economisch en ecologisch duurzame toekomst heeft;

Verzoeken het college:

1. De mogelijkheid te onderzoeken om Aldel om te smelten tot een bedrijf dat zich alleen richt op het recyclen van aluminium en op die manier het bedrijf een doorstart te geven;
2. De mogelijkheden te onderzoeken om recyclebare toepassingen van aluminium te ontwikkelen;
3. De resultaten van deze onderzoeken te rapporteren aan Provinciale Staten en deze resultaten nadrukkelijk te betrekken bij de gesprekken met de curator, financiers en het bedrijfsleven;

en gaan over tot de orde van de dag!


1. Anja Hazekamp, Partij voor de Dieren:


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks, VrijMandaat

Tegen

CDA, VVD, ChristenUnie, PVV, D66, PvdA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer