Motie ex ante onderzoek ganzen­ver­gassing


16 maart 2016

Betreft :Het massaal vergassen van ganzen

Datum PS :16 maart 2016

Onderwerp :CO2-vergassing ganzen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- Provincies sinds 2015 zelf mogen bepalen of zij CO2 vergassing van ganzen toestaan;

- Bij vergiftiging met CO2 de feitelijke doodsoorzaak verstikking is;

Overwegende dat:

- Doding door CO2 van ganzen veel geld kost en de effectiviteit hiervan tegen schade niet blijkt;

- De Tweede Kamer zich tegelijkertijd in meerderheid heeft uitgesproken tegen CO2 vergassing van varkens omdat deze methode te wreed wordt bevonden;

Verzoeken het college:

Mocht in de toekomst ganzenvergassing toch worden overwogen, dan eerst een ex ante onderzoek te laten plaatsvinden waarin de kosten en baten van vergassing, bejaging en niet-lethaal beheer tegen elkaar worden afgezet, en op basis van dat onderzoek de beslissing aan de Provinciale Staten voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

Dominique Haas

PvdA


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer