Amen­dement fauna­be­heer­eenheid


14 december 2016

Amendement : Amendement faunabeheereenheid

Datum PS : 14 december 2016

Onderwerp : Natuurvisie provincie Groningen en Verordening natuurbescherming provincie Groningen

Provinciale staten van Groningen in vergadering bijeen op 14 december 2016 ter behandeling van de Verordening Natuurbescherming;

Besluiten:

Vast te stellen de Verordening natuurbescherming provincie Groningen met dien verstande dat:

Aan artikel 4.4 Vertegenwoordigende partijen, een lid wordt toegevoegd, luidende:

“Indien er aanvullende bestuurszetels worden toegevoegd aan het bestuur van de faunabeheereenheid voor de in het eerste lid, onder a tot en met d van dit artikel genoemde organisaties of voor andere organisaties dan die genoemd zijn in het eerste lid onder a tot en met d en het tweede lid van dit artikel, dient er naar evenredigheid, maar minimaal één zetel te worden toegevoegd voor de in het tweede lid van dit artikel genoemde organisaties.”

Toelichting:

De nieuwe Wet Natuurbescherming vereist dat er in ieder geval maatschappelijke organisaties (meervoud) vertegenwoordigd zijn. Het amendement voorkomt een onbalans in het bestuur en garandeert een evenwichtige samenstelling van de FBE voor breder maatschappelijk draagvlak.

Zonder dit amendement schrijft de verordening alleen het minimale aantal bestuurszetels voor. De Faunabeheereenheid kan dan zetels toevoegen voor organisaties die voorstanders zijn van jacht en afschot, zo, dat de maatschappelijke organisaties buitenspel worden gezet. In dat geval valt te voorzien dat die maatschappelijke organisaties niet bereid zullen zijn om deel te nemen aan het bestuur. Om te waarborgen dat er ook daadwerkelijk maatschappelijk draagvlak is, zoals de wet bedoeld heeft, is het amendement nodig.

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Voor

D66, PartijvoordeDieren, PVV, SP, ChristenUnie

Tegen

CDA, GroenLinks, GroningerBelang, PartijvoorhetNoorden, PvdA, PVV, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer