Motie dieren­am­bu­lances


14 december 2016

Betreft : Dierenambulances

Datum PS : 14 december 2016

Onderwerp : Natuurvisie provincie Groningen en Verordening natuurbescherming provincie Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

• De provincie per 1 januari 2017 een grote verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld door de decentralisatie van natuurbeheer in de Wet natuurbescherming;
• Dieren volgens de Wet natuurbescherming een eigen intrinsieke waarde hebben en integraal deel uitmaken van onze natuur;
• Bij wet (artikel 2.1 Wet dieren) is vastgelegd dat hulpbehoevende dieren vallen onder een menselijke zorgplicht;

Overwegende dat:

• De dierenambulances in onze provincies er niet in slagen, al hun ritten betaald te krijgen door de gemeentes,
• Sommige gemeentes alleen ritten voor huisdieren, zoals honden en katten, en geen ritten voor wilde dieren, zoals reeën en vogels;
• De provincie, gezien haar nieuwe rol als verantwoordelijke bestuurslaag voor in het wild levende dieren, hier een rol in heeft;
• Een professionele en efficiënte organisatie van dierennoodhulp c.q. dierenambulances in het verlengde ligt van de provinciale verantwoordelijkheden en taken voor natuurbeheer én van een toenemende maatschappelijke behoefte aan hulp voor dieren in nood;

Verzoeken het college:

• In kaart te brengen welke behoeftes bestaan bij dierenambulances, om ook aan zieke en gewonde in het wild levende dieren in de provincie Groningen noodhulp en vervoer te kunnen (blijven) bieden;

• Provinciale Staten hierover zo spoedig mogelijk te informeren, zodat PS in staat zullen zijn om invulling te geven aan deze provinciale verantwoordelijkheid terzake;
• In de begroting ruimte te reserveren voor eventuele hiermee gepaard gaande investeringen

en gaan over tot de orde van de dag!

K. de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

D66, GroenLinks, GroningerBelang, PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, PvdA, PVV

Tegen

CDA, D66, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer