Amen­dement geldig­heidsduur fauna­be­heerplan


14 december 2016

Amendement : Amendement geldigheidsduur faunabeheerplan

Datum PS : 14 december 2016

Onderwerp : Natuurvisie provincie Groningen en Verordening natuurbescherming provincie Groningen

Provinciale staten van Groningen in vergadering bijeen op 14 december 2016 ter behandeling van de Natuurvisie en de Verordening natuurbescherming;

Besluiten:

Vast te stellen de Verordening natuurbescherming provincie Groningen met dien verstande dat:

De tekst van de Verordening Natuurbescherming in Artikel 5.3, Geldigheidsduur faunabeheerplan, luidende:

“1. In een faunabeheerplan wordt aangegeven dat het plan een geldigheidsduur van ten hoogste

vijf jaren heeft.”

wordt gewijzigd, zodat het komt te luiden:

“1. In een faunabeheerplan wordt aangegeven dat het plan een geldigheidsduur van ten hoogste

drie jaren heeft.”

Vast te stellen de Natuurvisie provincie Groningen met dien verstande dat:

de tekst van bijlage I bij de Natuurvisie, op p. 26 ervan, onder 7.2.2 Termijn voor een faunabeheerplan, luidende:

“De provincie kiest daarom ervoor om deze termijn van 5 jaar uit de FF-wet over te nemen en ook voor het faunabeheerplan in te stellen”

wordt gewijzigd, zodat deze komt te luiden:

“De provincie kiest ervoor om een termijn van 3 jaar voor het faunabeheerplan in te stellen.”

Toelichting:

Het is wenselijk om aan het faunabeheer een plan en tellingen ten grondslag te leggen die recenter zijn dan vijf jaar oud. Dit, omdat er te veel kan veranderen in vijf jaar tijd aan de stand van een dier door allerlei epidemieën van oude en nieuwe ziektes zoals de vogelgriep, hazenpest, enzovoort. Door nieuwe technologieën kan verder de situatie ontstaan dat het mogelijk wordt om de schadebeheersing op minder bezwaarlijke manieren te verrichten. Ook dan is het wenselijk om sneller dan pas na vijf jaar bij te kunnen sturen.

Door de keuze voor drie jaar zal in beginsel elk bestuurlijk College van Gedeputeerde Staten twee momenten krijgen om bij te sturen op het faunabeheer. Bij de (oude) keuze om voor vijf jaar faunabeheerplannen vast te stellen, kan het gebeuren dat een bepaalde samenstelling van het College van Gedeputeerde Staten geen enkele mogelijkheid heeft om bij te sturen op een vastgesteld faunabeheerplan, omdat de collegeperiode precies in de werkingstijd van een faunabeheerplan kan vallen. Dit is onwenselijk vanuit democratisch (legitimiteits)oogpunt.

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

PvhN

Be Zwiers


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, PvdA

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, PVV, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer