Jagers zijn geen dieren­artsen


24 april 2013

Motie jagers zijn geen dierenartsen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 24 april 2013, ter behandeling van de brief van Gedeputeerde Staten Inzake Dierenwelzijn

Constaterende dat

Er vanuit de Provinciale Staten zowel als Gedeputeerde Staten interesse lijkt te zijn voor het financieel ondersteunen van het doodschieten van door verkeersongevallen verwondde dieren;

Aan de andere kant in ieder geval vanuit Gedeputeerde Staten geen ambitie is om extra geld te verstrekken voor de verzorging van gewonde dieren;

Overwegende dat

Dierenartsen een zes jaar durende studie volgen alvorens zij over leven en dood van gewonde, of zieke dieren mogen beslissen;
De meeste jagers geen dierenartsen zijn;
Het overgrote deel van de aanrijdingen andere dieren dan reeën betreft;
De Flora- en faunawet voorschrijft dat ‘een ieder verplicht is hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen’;
Zorg verlenen aan dieren meer omvat dan het doden van een gewond en aangereden dier;
Dieren pas gedood zouden moeten worden, nadat een dierenarts heeft geconstateerd dat het dier ernstig en uitzichtloos lijdt;
Er op verzoek een ontheffing verleend is aan de Faunabeheereenheid voor het voorkomen en bestrijden van onnodig lijden van zieke en gebrekkige dieren, waarmee er al ruim voldoende mogelijkheden voor faunabeheerders aanwezig zijn om indien zij dat wenselijk vinden een ziek, zwak of gewond ree dood te schieten;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten

Niet meer ruimte te bieden aan en geen financiële middelen beschikbaar te stellen voor het, zonder oordeel van een dierenarts, laten doodschieten van dierlijke verkeersslachtoffers;

En gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren

A.A.H. Hazekamp


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer