Jacht­hutten


24 april 2013

Motie jachthutten

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 24 april 2013, ter behandeling van de brief van Gedeputeerde Staten Inzake Dierenwelzijn

Constaterende dat

Het aantal jachthutten en hoogzitten in de provincie Groningen toeneemt;

Enkele jachthutten nabij zeer drukke wegen zijn geplaatst;

Overwegende dat

Het jagen dichtbij provinciale autowegen en snelwegen tot onveilige situaties kan leiden voor mens en dier, doordat plotseling vluchtende dieren in doodsangst de weg oversteken;
Deze gevaarlijke situatie enkele dagen kan aanhouden, omdat afschot van dieren dagenlange migratie van dieren tot gevolg kan hebben vanwege vrijkomende territoria en gewijzigde populatiesamenstelling;
Jachthutten vaak slecht zichtbaar zijn, waardoor weggebruikers zich niet bewust zijn van het veiligheidsrisico;
Het niet goed in kaart is gebracht waar deze jachthutten zich exact bevinden, aangezien zelden een bouwvergunning blijkt te worden aangevraagd bij de gemeente;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten

Samen met andere wegbeheerders en gemeenten te inventariseren of er jachthutten gebouwd zijn op locaties waar afschot van dieren de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen en gezamenlijk de nodige maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren;

En gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren

A.A.H. Hazekamp


Status

Voor

PartijvoordeDieren, SP

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer