Ecolo­gisch vóór econo­misch


3 juli 2013

Onderwerp : Nota Natuur en PLG2


Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:
- in de opsomming van hoofddoelen voor natuur en landschap in de Nota Natuur ‘een bijdrage leveren aan een goed investeringsklimaat’ als hoofddoel genoemd staat;

Overwegende dat:
- de Nota Natuur primair is opgesteld ten behoeve van de natuur en niet ten behoeve van de economie;
- de natuur zowel als het landschap zelden baat hebben bij industrie;

Verzoeken het college:

1. het hoofddoel ‘een bijdrage leveren aan een goed investeringsklimaat’ te schrappen;
2. het leveren van een bijdrage aan een goed investeringsklimaat in niet mee te laten tellen als doelstelling bij de uitvoering van het PLG2

en gaan over tot de orde van de dag!

1. Anja Hazekamp, Partij voor de Dieren:


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, VrijMandaat

Tegen

SP, GroenLinks, PvdA, VVD, D66, PVV, ChristenUnie, CDA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer