Intrin­sieke waarde


24 april 2013

Motie intrinsieke waarde

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 24 april 2013, ter behandeling van de brief van Gedeputeerde Staten inzake Dierenwelzijn

Constaterende dat

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voorschrijft dat bij het formuleren en het uitvoeren van beleid, de Unie en de lidstaten ten volle rekening houden met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met gevoel;
De Wet Dieren, de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, de Flora- en faunawet en de Wet op de Dierproeven, de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier als uitgangspunt hebben;

Overwegende dat

De erkenning van de intrinsieke waarde van het dier nationaal en internationaal uitgangspunt is voor regelgeving en beleid met betrekking tot de wijze waarop de mens met dieren omgaat;
De provincie een voorbeeldrol vervult in vele opzichten en ook een voorbeeld kan zijn op dierenwelzijnsvlak;

Het een goed signaal zou zijn wanneer de provincie Groningen de intrinsieke waarde van dieren expliciet erkent en dit als uitgangspunt hanteert bij formulering en uitvoering van provinciale regelgeving en provinciaal beleid;

Spreken uit dat

De intrinsieke waarde van dieren wordt erkend;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten

De erkenning van de intrinsieke waarde van dieren te hanteren als uitgangspunt bij formulering en uitvoering van provinciale regelgeving en provinciaal beleid met betrekking tot de omgang met dieren;

En gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren GroenLinks

A.A.H. Hazekamp H. Miedema


Status

Voor

PartijvoordeDieren, PVV, GroenLinks, SP

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer