Groningen tegen scha­lieg­aswinning


6 november 2013

Titel motie : Groningen schaliegasvrij

Datum PS : 06 november 2013

Onderwerp : Winning schaliegas ongewenst in de provincie Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

De provincie Groningen geen standpunt heeft ingenomen en geen beleid heeft geformuleerd over de winning van schaliegas binnen de provinciegrenzen.

Het Rijk overweegt de winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland te gaan toestaan;

De hoofdkeuzen van de structuurvisie 2030 verwerkt gaan worden in een agenda voor de ondergrond, die samen met de waterbeheerders en provincie opgesteld gaat worden;

Het ministerie van ELI heeft toegezegd een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van het winnen van schaliegas in Nederland;

Overwegende dat:

Schaliegas een fossiele brandstof is en een toename van het aanbod fossiele brandstoffen betekent dat de ontwikkeling van duurzame energie zoals zonne- en windenergie, vertraging kan oplopen of zelfs tot stilstand kan komen;

De provincie Groningen de ambitie om koploper energietransitie te zijn in haar coalitieprogramma heeft omschreven;

Er geen maatschappelijk draagvlak is voor boringen en winning van schaliegas;

Een proefboring naar en eventuele winning van schaliegas risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld op het gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende zijn onderzocht;

De chemicaliën die bij huidige methoden van winning in de bodem worden gebracht, mogelijk ernstige effecten kunnen hebben voor het grondwater en eventuele veiligheidsrisico’s met zich meebrengen;

Spreken als hun mening uit dat:

(Proef-)boringen voor de winning van schaliegas, in de provincie Groningen ongewenst zijn.

Verzoeken het college

Om dit standpunt kenbaar te maken aan de verantwoordelijke Minister en de Tweede Kamer voor zij overgaan tot enige besluitvorming aangaande de winning van schaliegas;

Het voorkomen van (proef-)boringen van schaliegas te borgen in de komende Structuurvisie Ondergrond van de Provincie Groningen.

en gaan over tot de orde van de dag.

A. Hazekamp, Partij voor de Dieren provincie Groningen

N. Homan, GroenLinks Provincie Groningen

R.J. Schoenmaker, PvdA provincie Groningen

N de Graaf-Drijvers, D66 provincie Groningen


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie

Tegen

PVV, VVD, CDA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer