Groningen 2050 fossielvrij


11 februari 2015

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- Gebruik van fossiele energiebronnen bron is van mondiale milieuschade en onomkeerbare klimaatverandering;
- Een snelle energietransitie een schone, veilige en toekomstbestendige samenleving in onze provincie mogelijk maakt;
- Een snelle energietransitie een einde kan maken aan de aardbevingsproblematiek;
- De Europese Commissie een CO2-arme samenleving voorstaat in 2050;

Overwegende dat:

- De provincie Groningen in haar Programma Energie een ‘stip aan de horizon’ formuleert waarbij in 2050 het aandeel duurzame energie in Noord-Nederland fors gegroeid dient te zijn en groter dan het aandeel fossiel;
- Van deze formulering onvoldoende urgentie uitgaat om een spoedige transitie in gang te stellen;
- In het huidige programma Energie 2012 – 2015 slechts een vrijblijvende tijdslijn is opgenomen voor verduurzaming van de energievoorziening;

Roepen het college op:

1. De ambitie uit te spreken in 2050 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede
Partij voor de Dieren


Status

Voor

PvdA, VVD, CDA, CU, GL, SP, D'66

Tegen

PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer