Geen extra gaswinning Waddenzee en Lauwersmeer­gebied


11 maart 2015

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • In het beroepsschrift geen duidelijke maatstaven staan waaraan de toekomstige gaswinning zou moeten voldoen;
  • In het beroepsschrift aangegeven wordt dat gaswinning (in algemene zin) ‘kan leiden tot onomkeerbare en significante gevolgen (onder meer bodemdaling) voor beschermde natuurgebieden (met name de Waddenzee en Eems-Dollard)’;

Overwegende dat:

  • Vermindering van gaswinning uit het Groningen-gasveld mogelijk leidt tot intensivering van de gaswinning uit de Waddenzee en in het Lauwersmeergebied;
  • De huidige gaswinning al negatieve gevolgen heeft voor het Waddengebied;
  • Meer gaswinning in de Waddenzee en Lauwersmeergebied negatieve gevolgen zal hebben voor zowel kwetsbare ecosystemen als de aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen;

Roepen het college op:

  • In het beroepsschrift op te nemen dat vermindering van de gaswinning uit het Groningen-veld niet mag leiden tot toename van gaswinning in de Waddenzee en het Lauwersmeergebied

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer