Geen subsidie voor onder­zoeken met dier­proeven


3 februari 2010


MOTIE


“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 3 februari 2010,
constaterende dat
- de provincie Groningen in haar subsidievoorwaarden geen expliciet beleid heeft opgenomen ten aanzien van dierproeven

overwegende dat
- het doen van dierproeven in toenemende mate onderwerp is van maatschappelijk debat

van mening zijnde dat
- de belangen van dieren onderdeel moeten uitmaken van maatschappelijk verantwoord overheidsbeleid

verzoeken het college
- geen subsidies te verstrekken aan onderzoeken waar dierproeven onderdeel van uitmaken en dit beleid expliciet op te nemen in de subsidievoorwaarden
en gaan over tot de orde van de dag.”

A.A.H. Hazekamp
Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

SP, PvhN, PvdA, VVD, CDA, CU, D66, GroenLinks

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer