Geen proef­boring en gaswinning op locatie Langebrug, Blijham


27 mei 2015

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- Gaswinning leidt tot aardbevingen, aanzienlijke schade en gevaarlijke situaties voor mens, dier en milieu in de provincie Groningen.
- Er in de tweede helft van juli 2015 een proefboring staat gepland op locatie Langebrug te Blijham, mogelijk gevolgd door gaswinning.
- Voldoende gedocumenteerd is, dat de kans op een aardbeving op locatie Langebrug te Blijham wordt ingeschat op 19% met een marge naar beneden en naar boven van 5%.
De NAM op haar eigen site niet uitsluit dat er gebruik zal worden gemaakt van fracken op de betreffende locatie.
- De gezamenlijke waterbedrijven "Vewin" hebben geconstateerd dat o.a. door gaswinning het grondwater steeds meer vervuild raakt.
- Een nieuwe boring in scherp contrast staat met de gewenste energietransitie.

Overwegende dat:

- Na een voorlichtingsavond door de NAM, EZ, SodM en EZ er onrust is ontstaan bij de Gemeenteraad van Bellingwedde, resulterend in een unaniem aangenomen motie, waarin zij het college van de gemeente oproept er alles aan te doen om deze proefboring en de eventueel daarop volgende gaswinning te voorkomen.
- Er veel onrust is ontstaan bij omwonenden van de locatie.
- Voor het Provinciaal bestuur altijd het uitgangspunt moet zijn dat de veiligheid van de inwoners van de provincie boven economisch gewin gaat;
- Vervuiling van het grondwater door gaswinning, maar met name door fracken niet kan worden uitgesloten.
De coalitie in haar akkoord veel nadruk legt op een schoon milieu en op een snelle energietransitie.

Roepen het college op:

1. Om samen op te trekken met de gemeente Bellingwedde en om alle middelen die de provincie heeft in te zetten om de proefboring en de mogelijk daarop volgende gaswinning tegen te houden.
2. De minister van Economische Zaken op de hoogte te stellen van dit besluit van de Staten.
3. Aan de minister van Economische Zaken (nog eens) de wens over te brengen om te komen tot een snelle energietransitie, waarbij de Provincie Groningen de voortrekker wil zijn.

en gaan over tot de orde van de dag!


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer