Ganzen


9 november 2011

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 9 november 2011, ter behandeling van het ganzenbeleid (brief van het college van Gedeputeerde Staten d.d. 12 juli 2011, nr. 2011-30.984/28/A.21)

constaterende dat
- het aantal ganzen in de provincie Groningen gering is
- er jaarlijks enkele duizenden ganzen worden geschoten in de provincie
- de kosten voor het huidige ganzenbeleid 450.000 euro bedragen (schadevergoeding + beheerspakketten)

overwegende dat
- de provincie landbouwschade wil voorkomen zonder dat er ganzen worden gedood
- de provincie daartoe verschillende methoden gaat toetsen
- de provincie het huidige beleid met afschot van ganzen niet gaat aanpassen

van mening zijnde dat
- het doden van ganzen zorgt voor veel maatschappelijke onrust en dierenwelzijnsproblemen
- het doden van ganzen op termijn niet leidt tot kleinere populaties
- het doden van ganzen niet leidt tot een vermindering van de omvang van de schade aan gewassen
- er preventieve maatregelen zijn om schade te voorkomen die (op kleine schaal) effectief zijn om schade aan gewassen aanzienlijk te verlagen
- de kosten voor het ganzenbeleid met de decentralisatie van het Faunafonds volledig voor rekening van de provincie komen

verzoeken het college
- het huidige beleid niet langer voort te zetten en
- met directe ingang het afschieten van ganzen in de gehele provincie Groningen stop te zetten
en gaan over tot de orde van de dag.”
A.A.H. Hazekamp
Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren, SP

Tegen

PVV, GroenLinks, PvdA, VVD, CU, CDA, D66, VrijMandaat

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer