Amen­dement mest­opslag op veld­kavels


6 februari 2013

AMENDEMENT


Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 6 februari 2013, kennis genomen hebbende van de Partiële herziening provinciale omgevingsverordening 2012,


Besluiten

in bovengenoemde regeling artikel 4.19a lid 7 te laten vervallen.


Toelichting

Het toestaan van voorzieningen voor mestopslag op veldkavels leidt tot verstoring van het landschap, een verslechtering van de leefomstandigheden voor omwonenden, risico’s voor natuur, milieu en volksgezondheid en tast de toeristische aantrekkelijkheid van het Groninger buitengebied aan. Tot 2009 was plaatsing op veldkavels toegestaan, dientengevolge verrezen er talloze mestopslagen in het veld. De Provinciale Omgevingsverordening is toen mede om deze reden aangescherpt. De mogelijkheden nu weer verruimen kan een soortgelijke toename tot gevolg hebben met alle nadelige gevolgen van dien.


Partij voor de Dieren

A.A.H. Hazekamp


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer